БОДЛОГО ЧИГЛЭЛТ
Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2023 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт

...

2023-12-15 20:38:32

Дэлгэрэнгүй..
Сумын ЗДТГ-ын хагас жилийн үйл ажиллагаанд хийсэн Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

...

2023-12-15 20:16:45

Дэлгэрэнгүй..
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Жилийн эцсийн хэрэгжилт

...

2023-12-15 20:15:13

Дэлгэрэнгүй..
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Жилийн эцсийн хэрэгжилт

...

2023-12-15 20:13:55

Дэлгэрэнгүй..
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

...

2023-12-15 20:08:16

Дэлгэрэнгүй..
Бууцагаан сумын Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

...

2022-09-21 12:59:55

Дэлгэрэнгүй..