ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАР
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал 6-р сар

...

2023-12-19 21:04:18

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал

...

2023-12-19 21:03:13

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал 9-рсар

...

2023-12-19 21:01:36

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал 10 сар

...

2023-12-19 20:57:57

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал 10 сар

...

2023-11-09 10:56:49

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- 8 дугаар сар

...

2023-09-12 12:00:54

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал

...

2023-03-21 10:20:14

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал

...

2023-02-08 17:58:16

Дэлгэрэнгүй..
ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2022 ОН

...

2022-12-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ

...

2022-09-21 14:02:28

Дэлгэрэнгүй..