Зорилт, зорилго

                                       1.2.Зорилго:                                                                                        

Бүс нутгийг хамарсан мэргэжилтэй боловсон хүчинтэй  соёл мэдээллийн цогцолбор төв болох            

                                                 1.3.Зорилт:

1.Төрийн үйлчилгээг иргэдэд, шударга хүртээмжтэй чанартай хүргэх.

2.Төсөв санхүүгийн бие даасан байдлыг хангах, төсвийн сахилгыг бэхжүүлэх, үр ашгийг дээшлүүлэх.

2022-10-03 16:38:05