ОНХС
СУМЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

...

2024-05-09 12:46:10

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр) 3-р сар

...

2024-04-10 16:24:23

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр) 2-р сар

...

2024-04-10 16:23:09

Дэлгэрэнгүй..
Улсын төсөв болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл (Бүтэн жилээр,Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр) 3-р сар

...

2024-04-10 16:17:49

Дэлгэрэнгүй..
Засгийн газрын болон орон нутгийн тусгай сангийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл (Бүтэн жилээр,Сар бүр) 3-р сар

...

2024-04-10 16:13:17

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр) 3-р сар

...

2024-04-10 15:47:12

Дэлгэрэнгүй..
Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт

...

2024-04-04 18:09:57

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, түүний хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлтийн төлөвлөгөө

...

2024-04-04 18:08:05

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл 3-р сар

...

2024-04-04 18:06:48

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл 2-р сар

...

2024-04-04 18:05:35

Дэлгэрэнгүй..