ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВАХ
Өргөдөл, гомдол гаргах, хүлээн авах

...

2023-11-09 10:45:55

Дэлгэрэнгүй..