УЛСЫН ТӨСӨВ БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ
Улсын төсөв болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл (Бүтэн жилээр,Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр)

...

2023-02-09 16:35:08

Дэлгэрэнгүй..
УЛСЫН ТӨСӨВ БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ 2022 ОН

...

2023-01-16 14:48:33

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны төлөвлөгөө

...

2022-09-21 15:09:42

Дэлгэрэнгүй..