Төсөв санхүү
өсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, түүний хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлтийн төлөвлөгөө

...

2024-04-10 16:25:12

Дэлгэрэнгүй..
Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 3-р сар

...

2024-04-04 14:36:03

Дэлгэрэнгүй..
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ 3-р сар

...

2024-04-04 14:33:57

Дэлгэрэнгүй..
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ 3-р сар

...

2024-04-04 14:29:42

Дэлгэрэнгүй..
Байгууллагын батлагдсан төсөв

...

2024-03-26 14:50:37

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл – Хөтөлбөр, зориулалт 2-р сар

...

2024-03-26 14:42:05

Дэлгэрэнгүй..
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ 2-р сар

...

2024-02-29 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2-р сар

...

2024-02-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал 2-р сар

...

2024-02-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл – Хөтөлбөр, зориулалт 1-р сар

...

2024-01-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..