Төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой батлагдсан дүрэм, журам
Аргачлал, загвар батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдрийн 98 дугаар тушаал/

...

2024-01-22 14:47:46

Дэлгэрэнгүй..