Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан дүрэм, журмууд
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ

...

2024-04-11 09:40:31

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

...

2023-01-27 16:17:56

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ХЭМЖЭЭ, ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

...

2023-01-27 16:17:04

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журам /Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан2019.04.04-ний өдрийн 36/32 тогтоол/

...

2022-10-19 10:45:35

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам /Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан 2019.04.01-ний өдрийн 34/31 дүгээр тогтоол/

...

2022-10-19 10:44:50

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

...

2022-10-19 10:42:01

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ, ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

...

2022-10-19 10:41:29

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах журам

...

2022-10-19 10:41:01

Дэлгэрэнгүй..
ТАХ-д өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам

...

2022-10-19 10:40:22

Дэлгэрэнгүй..
Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад TAХ-ийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам

...

2022-10-19 10:39:18

Дэлгэрэнгүй..