Хүний нөөц
хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр хураамж

...

2024-05-21 17:08:03

Дэлгэрэнгүй..
түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам

...

2024-05-09 11:57:54

Дэлгэрэнгүй..
хүний нөөцийн стратеги

...

2024-05-09 11:45:27

Дэлгэрэнгүй..
Албан хаагч ажилтны ёс зүйн дүрэм

...

2024-05-09 11:42:26

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ ...

...

2024-05-09 11:38:23

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ ...

...

2024-05-09 11:38:23

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл

...

2024-05-09 11:34:27

Дэлгэрэнгүй..