Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл 8 дугаар сар