Төсөв санхүү
Нэр Хавсралт
1 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг
2 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ
3 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгэ
4 онд зээл өрийн бичиг ,баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл,төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ,концес,төсөв, өмч , хөрөнгө, мөнгө, зарцуулах өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр
5 бонд зээл өрийн бичиг ,баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл,төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ,концес,төсөв, өмч , хөрөнгө, мөнгө, зарцуулах өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр
6 өмнөх оны төсвийг гүйцэтгэл тухайн жилийн төсөв
7 тухайн жилийн төсөв
8 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
9 шилэн дансны хөтлөлт хэрэгжилт
10 шилэн дансны хөтлөлт хэрэгжилт
11 дараа оны төсвийн төсөл
12 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 4-р сар
13 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
14 Байгууллагын батлагдсан төсөв
15 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл – Хөтөлбөр, зориулалт 4-р сар
16 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал 4-р сар
17 өсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, түүний хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлтийн төлөвлөгөө
18 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 3-р сар
19 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ 3-р сар
20 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ 3-р сар
21 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ
22 Байгууллагын батлагдсан төсөв
23 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл – Хөтөлбөр, зориулалт 2-р сар
24 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ 2-р сар
25 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2-р сар
26 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал 2-р сар
27 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл – Хөтөлбөр, зориулалт 1-р сар
28 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ 1-р сар
29 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал 1-сар
30 Байгууллагын батлагдсан төсөв
31 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ 1-р сар