ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ,ГҮЙЦЭТГЭЛ 2023 ОН